HUDÛD (İSLAM CEZA HUKUKU)

2010-04-06 16:30:00

KENDILERINDEN KALEM KALDIRILAN, CEZA VERILMEYEN KIMSELER VAR MIDIR? 1423- Ali (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:“Kalem üç kişiden kaldırılmıştır; uyanıncaya kadar uyuyan kimseden, akıl baliğ oluncaya kadar çocuktan, aklî dengesi yerine gelinceye kadar deli ve benzeri kişilerden.” (İbn Mâce, Talak: 15) ž Tirmizî: Bu konuda Âişe’den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizî: Ali hadisi bu şekliyle hasen garibtir. yine bu hadis değişik şekillerde de Ali’den rivâyet edilmiştir. Bu rivâyetlerin bazısında “Delikanlı oluncaya kadar çocuktan cümlesi yerine; “Akıl baliğ oluncaya kadar çocuktan” cümlesi yer almıştır. Hasan el Basrî’nin, Ali’den hadis dinlediğini bilmiyoruz. Bu hadis; Atâ b. Sâib’den, Ebû Zabyan’dan ve Ali’den benzeri şekilde rivâyet edilmiştir. A’meş: Ebû Zabyan’dan, İbn Abbâs’tan, Ali’den merfu olmaksızın mevkuf olarak bu hadisi rivâyet etmiştir. ilim adamlarının uygulaması bu hadise göredir. Tirmizî:Hasan-ı Basrî, Ali (r.a.)’in hilafeti zamanında yaşamış olup ondan hadis dinlediğini bilmiyoruz. Ebû Zabyan’ın adı Husayn b. Cündüp’tür. CEZALARI ÖNLEMEYE ÇALIŞMAK GEREKIR 1424- Âişe (r.anha)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:“Müslümanlardan gücünüz yettiğince cezaları kaldırmaya çalışın bir çıkış yolu bulursanız önünü açıverin, cezadan kurtarın. Hüküm makamında olan otoritenin affetmekte yanılması ceza da yanılmasından çok daha hayırlıdır.” (Tirmizî rivâyet etmiştir.) ž Henn&acir... Devamı

ZULMÜ ALKIŞLAYAMAM-şiir

2010-04-01 08:08:00

ZULMÜ ALKIŞLAYAMAM Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem;  Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.  Biri ecdadıma saldırdımı,hatta boğarım!...  -Boğamazsın ki!  -Hiçolmazsa yanımdan kovarım.  Üçbuçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam;  Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.  Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale;  Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale!  Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum  Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!  Kanayan bir yara gördümmü yanar ta ciğerim,  Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!  Adam aldırmada geç git, diyemem aldırırım.  Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!  Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu...  İrticanın şu sizin lehçede meaning bu mu? Mehmet Akif Ersoy http://www.facebook.com/photo.php?pid=3464075&id=770889875 ... Devamı

Komşularla Münasebetlerde ADAB

2009-12-28 21:56:00

Komşuluk ADABI İslâmiyet komşu hakkına, komşularla iyi geçinmeye çok büyük ehemmiyet vermiştir. Hz. İbni Ömer'in (r.a.) rivayetine göre, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) komşu hakkının ehemmiyeti için şöyle buyurmuştur: "Cebrail (a.s.) bana komşuyu tavsiyede o kadar ileri gitti ki, yakında onu (komşuyu) komşusuna varis yapacak zannettim." (Ramûz, c.2/375-1)   Atalarımız, "Ev alma, komşu al" demiştir. Çünkü iyi komşulara sahip olmak bir insanın dünyada karşılaşacağı en büyük saadetlerdendir. Bir insan ömrünün büyük kısmını komşularıyla birlikte geçirir.   Komşuluk münâsebetlerinde dikkat edilmesi gereken başlıca hususlar şunlardır:   * Komşuya en ufak eziyet ve sıkıntı vermekten çekinilmelidir. Gürültü yapmak, olur olmaz vakitlerde , halı, yolluk v.ş. çırpmak, komşuyu incitici söz söylemek, komşunun yardımına koşmamak gibi hallerden şiddetle sakınılmalıdır.   * İyi insan olmanın şartlarından birisi de komşuya eziyet etmemektir. İyi olmanın bir ölçüsü de komşusunun o kimseden razı olması ve onu övmesidir. Şimdi bu hususla ilgili hadis-i şeriflere bakalım:   (Hz. Enes r. a. naklediyor) "Komşusuna eza eden Bana eza etmiş ve Bana eza eden de Allah'a eza etmiş olur. Kim komşusu ile kavga ederse, benimle kavga etmiş olur. Benimle kavga eden de Allah'la kavga etmiş olur." (Ramûz, c.2/395-7)   Komşu hakkı   Komşusunun, kendisinde ne gibi hakları bulunduğunu soran bir sahabeye Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle cevap vermiştir: "Hastalanırsa ziyaretine gidersin, vefat ederse cenazesini kaldırırsın. Senden borç isterse borç verirsin. Darda kalırsa yardım edersin. Başına bir felâket gelirse teselli edersin. Evinin damını onunkinden yüksek tutma ki, onun rüzgârını kesmeyesin. Ya senin ne pişirdiğini bilmesin, ya da pişirdiğinden ona da ver" (Y.Kandehlevi, Hayâtü's-Sahâbe, III, 1068).   Bu hadisin ışığında komşularımıza karşı yerine getirmemiz gereken görevlerimizin neler olduğun... Devamı

Ölmüş kimselerden istekte bulunmak

2009-04-22 11:48:01

Ölümlerinden sonra ve gıyaplarında melek ve peygamberlere dua etmek, onlar aracılığıyla istekte bulunmak ve bu durumda şefaat etmelerini dilemek, - onlardan şefaat talep etme anlamında - heykellerini dikmek; Allah'ın teşri buyurduğu, bir peygamberi onunla gönderdiği veya bir kitabı onunla indirdiği hiçbir din yoktur. Böyle birşey müslümanların ittifakıyla ne vacib, ne de müstehabtır. Ne sahabeden, ne de hakkıyla onlara tâbi olanlardan biri böyle bir şey yapmış ve ne de müslümanların müctehid imamları böyle bir şeyin yapılmasını istemiştir. Her ne kadar halk içinde ibadet ve zühd sahibi kimselerden bazıları bunu yapıyor ve bu konuda birtakım hikâye ve rüyalar anlatıyorsa da, aslında böyle şeylerin hepsi şeytanın eserlerindendir.     Bu âbid ve zâhidlerden kimileri, ölüye (istekte bulunma anlamında) dua, onunla şefaat istemek ve ondan istiğasede bulunmak konusunda kasideler dizer, ya da peygamber ve salihlere medhiyeler söylerken bu gibi şeyleri de bu medhiyeler arasında zikrederler. Bunların hepsi Müslüman imamların ittifakıyla, bunlardan hiçbiri meşru, vacib ve müstehab olan davranışlardan değildir. Her kim ne vacib, ne de müstehab olmayan bir şeyle ibadet eder ve onun vacib ya da müstahab olduğuna inanırsa, sapıktır, bid'at ehlindendir. İşlediği bu bid'at, iyi bid'at değil, din âlimlerinin ittifakıyla kötü bir bid'attir. Allah'a, ancak vacib ya da müstahab olan bir fiille ibadet edilir.     Ne yazık ki birçok kimse, bu tür şirklerde yarar ve maslahatların bulunduğunu söylemekte, ya akıl veya zevk ya da taklit ve rüyalarla bu söylediklerini delillendirmeye çalışmaktadır.     Bunlara iki yoldan cevap verilir:     Birisi: Nass ve icma delilidir.     Diğeri ise: Kıyas, hiss-i selim ve... Devamı

Küfrü meşrulaştırmak

2009-03-31 07:42:00

Küfrü meşrulaştırmak   Batılı iptal mücadelesi ve kafiri “meşru”laştıranlar Bugün parti faaliyetleriyle ortaya serilen görüntü ve özellikle de yaptıkları çağrılar, islami partiyiz diyenlerin onları savunanların söylemleri maalesef Rasulün gösterdiği hareket metodundan oldukça uzaktır.Kur’anı Kerimde "Andolsun biz her kavme Allaha ibadet edin ve tağuta kulluktan kaçının diye tebliğ etmesi için bir peygamber göndermişizdir." Buyrulur. Evet, Rasulullah’ın ve o şanlı kadronun evvel veya sonra gelenleri hep bu noktayı vurgulamışlardır. "Allaha itaat, tağuta isyan" Oysa günümüz partileri bunun tersine tağutun idaresi altındaki beldelerde onların şeriatlerine ilke ve inkılablarına uyarak bu doğrultuda mücadele vereceklerini beyan ederek, partilerini açıyor ve insanları kendilerine çağırıyorlar.   Dikkat buyrunuz kendilerine ...Hiç kimse iddia edemez ki bu partiler Allah ve Rasulüne, ve onlara itaate çağırıyor diye ve dahi nefsaniyetin ağır bastığı bu arena da partiler kıyasıya çoğalıyor niçin?. Elbetteki çağıranların artmasından... Benim fikrim, benim partim, benim yolum, benim adayım, benim ideolojim vs...vs... Aslında bunların temelinde yatan temel saiktir o da bendir, enaniyetdir.Sırf iktidar olmak için, insanlara islamdan dem vurarak, tağuti güçlere köleliğe ve dahi kendi nefsaniyetlerine çağıranlara değil, elbette samimi ve art niyetsiz olarak Allah ve Rasulüne çağıranlara koşacağız...   Allah Buyuruyor,Deki:"Ben sizden bir ecir (çıkar, menfaat yada karşılık) beklemiyorum.Benim ecrim Alemlerin rabbinin indindedir."  Ayetiyle de şekli çizilen davet ve mucahede yolunda, katiyyen bir çıkar ve manfaat ilişkisi olmamalıdır.   ... Devamı

İnananlar Üç Sınıftır

2009-03-03 08:57:00

Ümmetin üç sınıfa ayrılması Kur'an-ı Kerîm'de getirilen açıklama da bu şekildedir. Kur'an-ı Kerîmde ümmeti bu üç sınıfa ayırmaktadır. Yüce Allah buyuruyor ki: "Sonra kullarımızdan seçtiklerimize kitabı miras verdik. Onlardan kimisi nefsine zulmedicidir. Kimisi orta yolu tutandır. Kimisi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçmiştir.İşte bu büyük lutfun ta kendisidir." (Fâtır, 32) 1 - İman farzını yerine getirmeyen müslüman, nefsine zulmeden kimsedir. 2 - Orta yollu hareket eden kimse farzı yerine getiren ve haram olan şeyleri terkeden mutlak mü'mindir. 3 - Hayırlarla ileri geçen kimse ise, görüyormuş gibi Allah'a ibadet eden ihsan sahibi kimsedir. Şanı Yüce Allah, ahirette insanların bu üç sınıfa bölünmelerini Vakıa, Mutaffifîn ve İnsan (Dehr) surelerinde zikretmiş, aynı şekilde kâfirleri de söz konusu etmiştir. Burada ise sadece kullarının seçkinlerinin kısımlarını göstermiştir. http://sites.google.com/site/islamnahcesi/inananlar-uec-siniftir Devamı

ŞİİRLERİM-2

2009-01-27 21:15:00

Kul Hakkı İnsan oğlu nankördür. Aç kalınca yalvarır. Tok olunca kudurur. Kardeş kardeşi vurur. Hukuk oldu palavra. Örtünün adı paçavra. Namus oldu palavra. Bak yürüyor Ankara. Kardeş kardeşi vurur. Hukuk oldu palavra. Açlık nasip olmasın. Hakkı yiyen doymasın. Kul hakkıyla ölmesin. Kardeş kardeşi vurur. Hukuk oldu palavra. Müslüman atar nâra. Çünkü düşmüş zâra. Ahirette Allah kurtara. Kardeş kardeşi vurur. Hukuk oldu palavra Mehmet Selim Polat Misyonerlik Müslümanı, düşürdüler hataya. Sonra çıktı,sinsi sinsi kargaşa. Yok ettiler,cahilce tartışa tartışa Müslüman budur,sundular satışa. Muhammed arabındır,bak hataya. Tarihi yaktılar,yüzüme baka baka. Hemen,Yahudi zihniyeti çıktı ortaya. Ne varsa harcadı,İslamı yıkmaya. Misyonerin,dinsizin işi bu,yıkmak. Bize Yakışırmı? , susup bakmak. Varken mücadele için ortaya çıkmak. Bana dokunmasın dersin,be ahmak Müslüman,tembel tembel oturdun. İslam adına bin bir hurafe uydurdun. Cahil,insanları her gün kandırdın. Muvaffak olamayınca da kudurdun. Mehmet Selim Polat Muhammed (s.a.s.) Muhammd'den kopardılar. İşte,İslam dedi,kandırdılar. Sonra,Şeytana taptırdılar. Müslümanları,saptırdılar. Müslümanı, düşürdüler hataya. Sonra çıktı,sinsi sinsi kargaşa. Yok ettiler,cahilce tartışa tartışa Müslüman budur,sundular satışa. Muhammed arabındır,bak hataya. Tarihi yaktılar,yüzüme baka baka. Hemen,Yahudi zihniyeti çıktı ortaya. Ne varsa harcadı,İslamı yıkmaya. Misyonerin,dinsizin işi bu yıkmak. Bize Yakışırmı? , susup bakmak. Varken mücadele i&... Devamı

Köyüm'den Manzaralar-şiir

2009-01-27 21:08:00

Köyüm'den ManzaralarBir köy vardı Muş’ta Sakavi adı, Murat dedim köyüm geldi aklıma. Kimi fakir,kimi zengin yaşadı, Ada dedim köyüm geldi aklıma. Ovada su yoktu,dağlar dumandı, Tırpanlar başağı gelincik sandı, Barajlar yapıldı,toprak uyandı, Kala dedim,köyüm geldi aklıma. Cenderme mezarı murada yakın, Cevgani’den ovanın düzüne bakın, Evran’dan,Artet’ten odurki farkın, Nahiye dedim,köyüm geldi aklıma. Zeytun öküz bir çubuğa küserdi, Komşular toplanır,kerme keserdi, Hapisor’dan yaman bir yel eserdi, Hapik dedim,köyüm geldi aklıma. Harmanlar yan yana,başaklar yerde, Komşunun kızı komşuda erde, Kimi nişanlıydı,kimi askerde, Deprem dedim,köyüm geldi aklıma. Bir koyun kalada divana durdu, Yemez mi yabanın çakalı,kurdu, Penzehirdi mor koyunun yoğurdu, Beri dedim,köyüm geldi aklıma. Liyadin adası turnaydı,kazdı, Nevale buke,kamıştı sazdı, Huşurik pınarı,toprağa sizdi, Çirig dedim,köyüm geldi aklıma. Bir başka kokardı otlar ekinler, Çürürdü bahara beslenen kinler, Hani abbas,hani Mehmet Eminler, Kafer dedim,köyüm geldi aklıma. Bu gökle,bu yer çok şeyler gördü, İyiyi kötüyü aldı götürdü, Varlık derya gibi taştı köpürdü, Mahyedin dedim,köyüm geldi aklıma. Tekman çiçeğiydi,Kuli’yle Cindi, Fırtınalar koptu,tipiler dindi, Okurdu Davudi sesle ikindi, Detto dedim,köyüm geldi aklıma. Lakaplar süstü,yada bir ündü, Yastılar tüyden,döşekler yündü, Yatsılık zenginler için öğündü, Abas dedim,köyüm geldi aklıma. Yağmurlar yağardı,döğülür damlar, Hüzünle çökerdi asi akşamlar, Nur yüzlüydü,ak sakallı imamlar, Yusuf dedim,köyüm geldi aklıma. Adalar bostan,... Devamı

ŞİİRLERİM

2009-01-27 20:55:00

AhlakHaya kalmadı,her taraf rezalet. Kumar,eroin,içki,fuhuş mel'anet. Okullara sokuldu,işte mektubat. Nurun girmediği yere,girer zülumat Ne Allahı tanır,ne namaz kılar. Ne Allahtan korkar,nede utanır. o sadece haram, parayı tanır. Nerde akşam,orda sabah uyanır. Yolda yürürken insan sanırsın. Tatlı sözlerine hemen aldanırsın. Devlet baba,bundan sorumlusun. Evladına sahip çık ne olursun? . Baba öz kızına saldırıyor,utandım. Ahlak çökmüş bunu er geç anladım. Evlat ana,babayı dinlemiyor,inan. Dua ile olmuyor,haniya ilahî yasam. Hırsızlık meşrulaştı,yalan kutsallaştı. Her yer Kamusal alan,sarpa dolaştı. Geç kaldık bile,atı alan üsküdara ulaştı. Allah canımı alsın,kıyametmi yaklaştı? Müslümanlık gericilikmiş,ahmak'a bak. Hıristiyanlığa özeniyor,bunak,avanak. Yahudi iyilik düşünmez,muhakkak. Ermeni öc almak için,ahlakı yıkacak. Müslüman olmayan olur bir gün pişman. Bana ne? diyeni,affedermi? ,hiç düşman. Kur'an,a uymayan,olur bir gün perişan. Şeytana uyma,pakize,ayşe, fatma,hurişan. Gençlik bu değil,ne olur secdeye eğil. Yol bu yoldur,gittiğin bu yol,yol değil. Sanki bir rüya gördün,sabah oldu ayıl. Dost arıyorsan eğer,Muhammed'e sarıl.Mehmet Selim PolatAyinesi İştir Kişinin,Lafa Bakılmaz.Kişinin dış görünüşü. İçinin kalp aynasıdır. Bu görünen olaylar. Zulmün Aynasıdır. Avrupa,demokratmış Amerika demokratmış Laiklik,İlkeleriymiş Zulümleri ayinesidir. Fazla lafa yok gerek. Bak ısırıyor engerek. Zehire panzehir gerek. Amel,İman Aynasıdır.Mehmet Selim PolatBacımın İffetiOkula da top sakallı,tipsiz kılıklı Manyak,Bacaklar açık,mini etekli. Bacım’a dediler,okula girmemeli. Bunu insan olan,kabul etmemeli. Gençler unuttu dini-imanı. Öğretmediler ona islamı. Çoktan başladı Haçlı seferi. Söyleyin ulan,bu revamı? .Mehme... Devamı

Huzurun Kaynağı-şiir

2009-01-26 17:23:00

http://sites.google.com/site/silayt/httpsitesgooglecomsitesilayt/muhammed-sas-siir Devamı

Zulüm ve Küfür Divanı

2009-01-15 11:52:00

Lahey Adalet Divanı Birleşmiş Milletlerin hukuk mahkemesi  olan uluslarası adalet divanı, çıkacak karara önceden uymayı kabul eden ülkelerin getirdiği davalara bakar. Divan, her biri değişik ülkelerden gelen ve dokuz yıl süreyle görev yapan on beş yargıçtan oluşur. Bu mahkemeye gelen bütün ihtilaflar, oturuma katılmış yargıçların oy çokluğuyla karara bağlanır. Divan en az dokuz yargıcın katılmasıyla toplanır. Yargıçlar, Lahey dışında başka bir yerde de toplanabilirler.Lahey Adalet Divanı’na, küfür mahkemesi ismi verilmesi aslında daha uygundur. Bu mahkeme; Hollanda’ da bulunan Lahey şehrindedir.Devletler arasındaki ihtilaflar bu mahkemede, İslam’a zıd olan kanunlara göre çözülür. Birleşmiş Milletlere üye devletlerin bu mahkemenin hükümlerini kabul etme, bu hükümlere saygı gösterme ve ona muhakeme olma zorunluluğu vardır.Birleşmiş Milletler’in 94. maddesi şöyledir:Birleşmiş Milletlere bağlı olan her devletin, ihtilaflı herhangi bir meselede, temel nizamına üye olduğu Lahey adalet divanının hükmünü kabul edeceğine dair söz vermesi gerekir.Madde 93 şöyledir:Birleşmiş Milletler’e üye olan her devlet, üye olduğu için aynı zamanda Lahey adalet mahkemesinin temel nizamına da bir üyedir.Bu mahkemede verilen hükümler, kafir teşricilerin (kanun koyucuların) çoğunun heva ve hevesine göre verilir. Daha açık bir deyişle, bu mahkemede tayin edilen hakimlerden çoğu bir meselede hangi hükmü vermişlerse o hüküm kabul edilir ve uygulamaya sokulur. Bu konuda hiç kimsenin itiraz hakkı yoktur. Çünkü bu mahkemenin 60. maddesinde şöyle geçer:“Mahkemenin verdiği hüküm kesindir. Kimsenin temyiz hakkı yoktur.”Bu mahkemede, hakkında hüküm verilec... Devamı

İslamın Düşmanları Kim?

2009-01-04 23:37:00

MÜSLÜMAN'IN DÜŞMANLARISen Kim Oluyorsun ki,Benim adıma Özür diliyorsun?.Özrün Kabahatindende Büyük.Behey Aydın diye geçinen,Zır Cahiller. Hem Türk değiller,Hem de Türkler adına özür diliyorlar!...Baskin ORAN Ali BAYRAMOGLU Ahmet iNSELCengiz AKTAR Orhan PamukBenim için yazarlığın sırrı, nereden geleceği hiç belli olmayan ilhamda değil, inat ve sabırdadır. Türkiye'de 1 milyon Ermeni'yi 30 bin Kürt'ü öldürdüler.Bunu hiç kimse söylemeye cesaret edemiyor ben söylemek zorunda kalıyorum. Ali Bayramoğluhttp://tr.wikiquote.org/wiki/Orhan_Pamukhttp://tr.wikiquote.org/wiki/Ali_Bayramo%C4%9Fluhttp://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=1208Baskın Oran:Baskın Oran, (d. 26 Temmuz 1945 [1], İzmir) Türk siyasetçi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler FakültesiUluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim üyesi.http://tr.wikipedia.org/wiki/Bask%C4%B1n_Oranhttp://baskinoran.oran.name/Özel hayatıMilli Eğitim eski bakanlarından Reşit Galip'in torunu Feyhan Hanım ile evlidir ve iki çocuk babasıdır. Kızı Sırma Oran 17 yıldır Fransa'da, Lyon kentinde yaşamaktadır ve siyaset ile uğraşmaktadır. 2008 Fransa Yerel Seçimlerinde, Fransa Yeşiller Partisi ve Fransa Sosyalist Partinin ortak kurduğu bir grup ile, Lyon şehirin bir beldesi olan Villeurbanne'dan dördüncü sıradan aday gösterilmiştir ancak Fransa'daki ermeni diasporasınınısrarı Sırma Oranı istifaya zorlamıştır.[5]Ahmet İnsel1955’te İstanbul’da doğdu. Üniversite eğitimini Paris 1 Pantheon-Sorbonne Üniversitesi İktisat Bölümü’nde yaptı ve aynı üniversitede iktisat doktorası hazırladı. 1984’ten beri bu üniversitede ve Galatasaray Üniver... Devamı

İmanın Yüceliği-şiir

2008-12-10 11:48:00

İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür...İmansız olan paslı yürek sine'de yüktür.Adam aldırma da geç git, diyemem, aldırırım.Çiğnerim, çiğnenirim, hakk'ı tutar kaldırırım.Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem.Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.Girmeden tefrika bir milletei düşman giremez.Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.Ne irfandır ahlaka yükseklik, ne vicdandır;Fazilet hissi insanlarda allah korkusundandır.Mehmet Akif Ersoyhttp://sites.google.com/site/islamnahcesi/Home/imanin-yueceligi Devamı

İslâmî Hakikatler

2008-11-29 08:33:00

 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا(KEHF suresi 54. ayet)Hakikaten biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali sayıp dökmüşüzdür. Fakat tartışmaya en çok düşkün varlık insandır.إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ(ENBİYÂ suresi 92. ayet)Hakikaten bu (bütün peygamberler ve onlara iman edenler) bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyle ise bana kulluk edin.(BAKARA suresi 242. ayet)كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُ... Devamı

Siyasetin Çirkinlikleri

2008-11-25 09:17:00

ALDATMAK:(Men reşşe feleyse minna=bizi aldatan bizden değildir-Hadis).Birinci dönem,AKP ye üye oldum,oğlum gençlik kollarında çalıştı.İkinci dönem yani 22 temmuz seçimlerinde bütün oylarımızı çürüttük.Çünkü AKP ile CHP'nin,MHP ile DTP'nin farkını göremedim.1995 yılında Bir insanın iki dini olmaz,ya İslam veya Laik diyen,Bugün Laikliği seçmişse bu bir aldatmadır.1997 yılında AB ye giremeyiz,Hıristiyan kazanında eriyemeyiz diyen,AB zaten bizi almıyor diyen.Bugün AB ye girebilmek için her çabayı sarfetmektedir.Tıpkı CHP gibi davranılmıştır.CHP her zaman başörtüsüne karşı olmuş.Seçim yaklaşınca çarşaflı kadınları temin  ederek Hürriyetten dem vurmuştur.Bu aldatma siyaseti olmazsa olmazmı?.Bir insan iki şey için oy verir.Ma'neviyat ,(Allah katında Tek din İslamdır.) Ayeti, 14 saırdır Hutbelerde  okunmaktaydı.Avrupanın talimatıyla kaldırıldı.Cami,Havra ve Kiliseyle eş anlama getirildi.Halbuki.Hıristiyanlık DİN değildir.Siyasi ve Tarihi bir oluşumdur.Oy oğruna Aleviliği,Cem evlerini İbadethane haline getirmeye çalıştılar,Halbuki müslüman aleviler camilere gidebilirdiler.Bugünkü alevilik anlayışı Din veya Mezhep değildir.Saz çalıp dans edilecekse,Diskotek açabilirler.Bu cümbüşe islam demek,islam dinine hakarettir. Maddiyat.Halk'a Odun,Kömür dağıtmakla halkın refahını yükseltemezler.Halkın dilenmeye değil,çalışıp hayatını kazanmaya ihtiyacı vardır.Balık vereceklerine,balık tutmayı öğretmelidirler.Sahibi olursa Türkiye zengindir.Eğitim kaliteli olursa ülke kurtulur.Başka Altarnatifi yoktur.Maneviyatımız sıfırı tüketti,9.Haçlı seferi çoktaaan başlatıldı.Müslümanlar ikinci sınıf muamelesi görmektedir.Her taraf Allahın kamusal alanı iken,Devletin kamusal alanı olarak ilan ettiler.PKK 'nin a... Devamı

Said Nursi ve Mustafa Kemal

2008-11-12 19:27:00

 Said Nursi ve Mustafa KemalBediüzzaman ve Mustafa Kemal, aynı dönemi idrak etmiş, bir çok siyasi ve içtimai hadiselere birlikte tanık olmuş ve hatta bu hadiselerin şekillenmesinde birer aktör olarak bilfiil yer almış iki önemli tarihi şahsiyettirler.Bu iki şahsiyet arasında ki, doğrudan ilişki daha çok milli mücadele savaşı sonrasına rastlamaktadır.Yunanlılar, vatan topraklarından atılmış ve yeni siyasi oluşumun ilk adımları olarak TBMM açılmıştır. Mustafa Kemal, istanbulda bulunan ve halk nezdinde büyük bir nüfuza sahip olan Bediüzzamanı Ankara'ya davet eder.Bu teklifler üzerine Bedüzzaman Ankara'ya gelir. Ankara tren garında bir çok milletvekili tarafından karşılanır.Bediüzzaman ile Mustafa Kemal arasında, ciddi bir diyalog gerçekleşir. İlk dönem milletvekillerinden olan Hüseyin Aksu, Son Şahitler Bediüzzaman’ı Anlatıyor isimli eserin 4. cildinde yaşadığı bir hatırayı şöyle aktarır:Mecliste Mustafa Kemal ile Bediüzzaman uzun uzun görüşüp konuştular. Mustafa Kemal, kendisinden yardım istedi. “Siz İstanbul’u ahval-i dünyayı biliyorsunuz, birlikte şu memleketi kurtaralım. Bizim gayemizin ne olduğu sizce malûmdur Hocam!” demişti. Konuşmada diğer mebus (milletvekili) arkadaşlar da bulunmuşlardı.Mustafa Kemal muvaffak olmak için kendisinden dua istedi. Bediüzzaman ise, “Memlekete hizmet edenlerin duasını Allahü Teâlâ kabul eder. Vatan için çalışanların say ü mesaisini Allah boşa çıkarmaz. Biz de duamızı yaparız” demişti…Bir gün yine Mecliste oturmuş bir sohbet toplantısı yapıyorduk. Orada Mustafa Kemal Paşa ve Bediüzzaman da vardı. Mustafa Kemal: “Hocam bizim gayemizi biliyor musun? Nedir acaba?”Bediüzzaman cevaben:“Biliyorum. Bu vatanı kurtarıp, düşmanı bu topraktan atmaktır. Bir... Devamı

Said Nursi ve Kürt Teali Cemiyeti

2008-11-12 18:38:00

Said Nursi ve Kürt Teali Cemiyeti Dinî inançlar, tarih boyunca birey üzerindeki etkisini hiç bir zaman kaybetmemiş, insan ve cemiyet hayatının devamlı surette müdahili olmuştur. Medeniyetlerin oluşumu ve gelişmesinde bu inançların önemli etkileri görülmüştür. Tarih içinde vücut bulup günümüze değin ulaşabilen büyük eserlerin önemli bir kısmı da yine dinî motiflere sahip olan cami ve kilise gibi binalardır. Tarihin şahit olduğu büyük savaşlar ve fetihlerin bir çoğunda dinî etkilerin görülmesi bir rastlantı değildir. İnsanların yaşantılarına yön vermek için ortaya koydukları yazılı ya da yazısız kanunların bir çoğunda da dinî kaidelerin büyük rol oynadığı bilinmektedir. Bu kriterden hareketle dinin, insan için bir ihtiyaç olma özelliğini hiç bir zaman yitirmediği söylenebilir. Herhangi bir dine mensup olan insanlar arasında o dini iyi bilip gereği gibi yorum yapabilme özelliğinden dolayı toplum tarafından kabul gören saygın şahsiyetler her zaman var olmuştur. Onlar, bu özellikleri sayesinde halkı etkilemişler, iyi ve doğru bildiklerini öğretip kötü ve yanlış davranışlardan vazgeçirmeye gayret etmişlerdir. Bu özelliklerinden dolayı da tarih boyunca din adamları tüm toplumlarda halkın doğal liderleri olarak kabul görmüşlerdir. Osmanlı Devleti’nde ulema mensuplarının belirli bir mevkii vardı. Ulema sultana bağlı olmakla birlikte, dinin tatbikçisi ve hâmisi olarak padişahın yanında hatta üzerinde bir statüye sahipti. Çünkü ulema hem padişahın emir ve fermanlarını hem de devlet tarafından yürütülen bütün işlerin dine uygun olup olmadığını gözetmekle yükümlü idi. Ulemâ bu fonksiyonunu Devlet-i Aliyye’nin ni... Devamı

DOĞRU YOLU BULMAK

2008-11-11 22:16:00

KUR'AN YÖNTEMİNİN YAPISAL ÖZELLİĞİKur’an Mekke’de inen bölümü Allah elçisine on üç yıl boyunca tek meseleden söz etti. Sunuş biçimi tekrarlanmadan, kesinlikle değişmeyen tek bir meseleden...Kur’ani üslüp her seferinde, bu meseleyi ilk kez dile getiriyormuşçasına yepyeni bir sunuş biçimi ile sunuyordu…………İSLAM MEDENİYETİ İslam sadece iki tip toplum tanır: “İslam Toplumu”, ve “Cahiliyye toplumu”...İslam toplumu itikad, ibadet, şeriat(yasama ve yürütme)sosyal ve siyasal nizam, ahlak ve yaşama biçimi olarak İslam’ın topyekün uygulandığı yaşanıldığı toplum tipidir…..GEÇİŞ DÖNEMİİslam, anlaşılıyor ki , doğuda batıda dünyanın neresinde olursa olsun, geldiği dönemde ve bugün insanlığın boyun eğdiği dünya düzenleri, düşünce yapıları siyasal sistemleri, kurumları, gelenek ve görenekleri, alışkanlıklarında somutlaşmış insani istekleri kamçılayarak çığırından çıkarmak için gelmemiştir. Bilakis bütün bunları ortadan kaldırmak için gelmiştir o. onları topyekün yürürlükten kaldırıp insanlığın hayatını kendi özgün temelleri üzerine yerleştirmek için gelmiştir İslam. İslam kendi eksenine oturan, kendisinden filizlenip yükselen yepyeni bir yaşama biçimi, yepyeni bir “dünya düzeni” kurmak için gelmiştir. ……..İSLAMDA CİHAD “Allah’ın, Hz.Resul’e vahyettiği ilk ayet: “Yaratan Rab’binin adıyla oku” (Alak,96:1) ayetidir. Bu ayet onun risalet görevinin başlangıcı idi. Risaletin bu aşamasında Cebrail O’na, sadece kendi kendine okumasını önermişti. Çünkü bu aşamada Resulullah başkalarını uyarmakla görevlendirilmiş değildir. Cenab-ı Hak ona, &o... Devamı

IRKÇILIK ve KAVMİYETÇİLİK

2008-11-11 08:14:00

Kavim ve Kavmiyetçilik       Kavim ve kavmiyetçilik düşüncesi; dil, tarih, toprak ve ırk temeli üzerine bina edilmiştir. Bu söylenilen değerler vesilesiyle kavimlerin birbirleri arasında kavmiyetçilik bağı oluşur, din ve inançtan uzak olarak birbirlerine karşı dostluk ve sevgi gösterirler. Zira kavmiyetçilik düşüncesinde din ve inancın hiçbir önemi yoktur. Üstelik kavmiyetçilik düşüncesi, din ile devlet işlerini birbirinden ayıran kafir laik sistemleri yerlerinde sabit kılıcı bir düşüncedir. Düşüncelerini, inanç ve yaşantılarını kavmiyetçilik ilkesi üzerine bina eden ve birleştirenler için kavmiyetçilik, Allah (c.c)’tan başka ibadet ettikleri bir taguttur. Çünkü bu kimseler her türlü dostluk ve düşmanlığı, hak ve hukuku kavmiyetçilik temellerine dayandırırlar. Her kim bu kavimden ise, velevki yeryüzündeki en zalim kişi olsun, her türlü dostluk, yardım ve haklar ona verilir. Fakat her kim de bu kavimden değilse, velevki yeryüzündeki en takvalı insan olsun, ona hiç bir dostluk, yardım ve hak verilmez. Bilakis tam tersi tavır sergilenir.Özetle kavmiyetçilik fikri, Allah (c.c)’ın haramını farz kılan, farz kıldığını haram kılan bir düşüncedir. Bu ise apaçık bir küfürdür. Bu nedenle kavmiyetçilik fikrine inanmak, onun için çalışmak, ona yardım etmek, o fikri yaymak; taguta yardım etmek ve ona inanmak demektir. İslam dini, dostluk ve düşmanlığı inanca ve dine bağlı kılar. İslam dinine göre insanlar arasındaki üstünlük; dil, ırk, toprak ve tarihleri ne olursa olsun, ancak takva ve salih amelle olur. Zira dil, ırk, toprak ve tarih insanlar arasında üstünlük sebebi değildir. Allah (c.c) şöyle buyuruyor:... Devamı

Hıristiyan ve Yahudileri Dost Edinmeyin

2008-11-09 14:10:00

 DOST EDİNMEK Devamı

KUR'AN,A GÖRE BOŞANMAK

2008-11-04 18:58:00

"BOŞANMAK"(BAKARA suresi 227. ayet): Eğer (müddeti içinde dönmeyip kadınlarını) boşamaya karar verirlerse (ayrılırlar). Biliniz ki, Allah işitir ve bilir.(BAKARA suresi 228. ayet): Boşanmış kadınlar, kendi başlarına (evlenmeden) üç ay hali (hayız veya temizlik müddeti) beklerler. Eğer onlar Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanmışlarsa, rahimlerinde Allah'ın yarattığını gizlemeleri kendilerine helâl olmaz. Eğer kocalar barışmak isterlerse, bu durumda boşadıkları kadınları geri almaya daha fazla hak sahibidirler. Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi, kadınların da erkekler üzerinde belli hakları vardır. Ancak erkekler, kadınlara göre bir derece üstünlüğe sahiptirler. Allah azîzdir, hakîmdir. (BAKARA suresi 229. ayet):Boşama iki defadır. Bundan sonrası ya iyilikle tutmak ya da güzellikle salıvermektir. Kadınlara verdiklerinizden (boşanma esnasında) bir şey almanız size helâl olmaz. Ancak erkek ve kadın Allah'ın sınırlarında kalıp evlilik haklarını tam tatbik edememekten korkarlarsa bu durum müstesna. (Ey müminler!) Siz de karı ile kocanın, Allah'ın sınırlarını, hakkıyla muhafaza etmelerinden kuşkuya düşerseniz, kadının (erkeğe) fidye vermesinde her iki taraf için de sakınca yoktur. Bu söylenenler Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın onları aşmayın. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir.(BAKARA suresi 230. ayet): Eğer erkek kadını (üçüncü defa) boşarsa, ondan sonra kadın bir başka erkekle evlenmedikçe onu alması kendisine helâl olmaz. Eğer bu kişi de onu boşarsa, (her iki taraf da) Allah'ın sınırlarını muhafaza edeceklerine inandıkları takdirde, yeniden evlenmelerinde beis yoktur. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Allah bunları bilmek, öğrenmek isteyenler için açıklar.(BAKARA suresi 231. ayet): Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme müddetlerini bitirdi... Devamı

ANAYASA MAHKEMESİ NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR?

2008-11-04 14:00:00

ANAYASA MAHKEMESİ NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR?Örtünmek İçin Giyinenleri Ayıplayan Yarı Çııplakların Sosyal Sevişmeleridir Canımı Sıkan... 29-10-2008 10:23:07     Yine Türkiye, yine demokrasinin beynine inen bir balyoz üstelik demokrasi adına indirilmiş. Demokles'in kılıcının gölgesinde üstüne üstlük. Nedir demokrasi? Kimdir demokrat? Nedir bu dillere pelesenk olmuş, üzerinde bir türlü anlaşılamayan garip şey.          Bazı insanlar bazı şeyler yaparlar, bunlar bizim demokratik haklarımızdır derler, buna mukabil bazı kurumlar da bunları yasaklar, gerekçe, antidemokratik olması. "Ötekiler" bastırır demokrasi isteriz diye, berikiler dayatır alın size demokrasi diye. Bu cümbüş biteviye sürer gider. Tabi cümbüş diyoruz ama, hep öyle güllük gülistanlık değildir durum. Bazen Demokles'in kılıcının gölgesinde verilen  -ki muhtemelen sızlatmıştır Demokles'in kemiklerini-  karara uyulmaması, uymayanlara, işlerinden-okullarından olmak ya da direnmek durumunda da biber gazı, cop olarak geri döner.Bu problemler yıllarca yaşandı bu ülkede, ta ki bu problemlerin mağdurları tarafından iktidara getirilen ‘mağdur'ları, olaya el atana dek.  Bir umut yeşermişti Allah emretti diye başını örtenlerin yüreğinde. Bir umut, Allah'ın emrini yerine getirebilme umudu. Ama yine, şimdilik, rafa kaldırıldı.Evet kısaca sorun bu, İslam dininin bir emri var örtünme diye, e haliyle Müslümanlar bu emre uyarlar ve örtünürler, bayanlar da örtünürken saçlarını kapatmak için bir örtü kullanırlar. Bir örtü diyorum çünkü adını söylemek bu ülkede ciddi bir problem. Türban deseniz bir dert, başörtüsü deseniz ayrı bir dert. Ama türban, ... Devamı

Kadın ve Örtünmek (şiir),

2008-11-01 18:56:00

Bacımın örtüsü batmakta rezilin gözüne.Acırım tükrüğe billahi tükürsem yüzüne.Medeni olmak eğer açmaksa bedeni..Desenize hayvanlar insanlardan daha Medeni….!M.A.Ersoy ReçeteEy yüksek sosyeteye mensup modacı hanım,Eğlence zümresinin başının tacı hanım,Bu metod ki, sizlerin müsbet ilâcı hanım:Dışının görünüşü içinin aynasıdır;Açıl kızım utanma, bu devrin modasıdır.Yerindedir tahsilin, güzelliğin şahane.Varsa Türk’ten tâlibin, bul çeşitli bahane.Bir ecnebî hovarda yakalarsan daha ne? …Dışının görünüşü içinin aynasıdır;Açıl kızım utanma, bu devrin modasıdır.Flörtünün sayısı; en az on beş olmalı…Kimisi hâlis züppe, kimisi keş olmalı…Altın kolyen, kürk manton, taksin beleş olmalı.Dışının görünüşü içinin aynasıdır;Açıl kızım utanma, bu devrin modasıdır.İç votkayı, şarabı; sokaklarda nâra at.Medeniyet sizlerle yükselmektedir kat kat(!)Çeşni ruha gıdadır, her gün bir yatakta yat…Dışının görünüşü içinin aynasıdır;Açıl kızım utanma, bu devrin modasıdır.Hiç durma twist öğren, her gün bir baloya git;Tırnağını, yüzünü, dudağını boya git.Sun’î peyke vâris ol, conilerle aya git.Dışının görünüşü içinin aynasıdır;Açıl kızım utanma, bu devrin modasıdır.Bazen düz pantalon giy, traş ettir enseni.Bin dolaş bisiklete, göster şöyle sen seni.Kabahat ailende.. anlıyorum ben seni.Dışının görünüşü içinin aynasıdır;Açıl kızım utanma, bu devrin modasıdır.Artist ol, filim çevir; ismine yıldız derler…Bin kez kürtaj yaptırsan gene sana kız derler!Çıplak resim çektirsen, ne şahane ... Devamı

ANAYASA MAHKEMESİ NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR?

2008-11-01 07:48:00

ANAYASA MAHKEMESİ NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR?Örtünmek İçin Giyinenleri Ayıplayan Yarı Çııplakların Sosyal Sevişmeleridir Canımı Sıkan... 29-10-2008 10:23:07               Yine Türkiye, yine demokrasinin beynine inen bir balyoz üstelik demokrasi adına indirilmiş. Demokles'in kılıcının gölgesinde üstüne üstlük. Nedir demokrasi? Kimdir demokrat? Nedir bu dillere pelesenk olmuş, üzerinde bir türlü anlaşılamayan garip şey.                Bazı insanlar bazı şeyler yaparlar, bunlar bizim demokratik haklarımızdır derler, buna mukabil bazı kurumlar da bunları yasaklar, gerekçe, antidemokratik olması. "Ötekiler" bastırır demokrasi isteriz diye, berikiler dayatır alın size demokrasi diye. Bu cümbüş biteviye sürer gider. Tabi cümbüş diyoruz ama, hep öyle güllük gülistanlık değildir durum. Bazen Demokles'in kılıcının gölgesinde verilen  -ki muhtemelen sızlatmıştır Demokles'in kemiklerini-  karara uyulmaması, uymayanlara, işlerinden-okullarından olmak ya da direnmek durumunda da biber gazı, cop olarak geri döner.      Bu problemler yıllarca yaşandı bu ülkede, ta ki bu problemlerin mağdurları tarafından iktidara getirilen ‘mağdur'ları, olaya el atana dek.  Bir umut yeşermişti Allah emretti diye başını örtenlerin yüreğinde. Bir umut, Allah'ın emrini yerine getirebilme umudu. Ama yine, şimdilik, rafa kaldırıldı.      Evet kısaca sorun bu, İslam dininin bir emri var örtünme diye, e haliyle Müslümanlar bu emre uyarlar ve örtünürler, bayanlar da örtünürken saçlarını kapatmak için bir örtü kullanırlar. Bir örtü diyorum çünkü a... Devamı

Kadınlar Neden Taciz Ediliyor?

2008-11-01 06:18:00

Kadınlar neden taciz ediliyor?.Bunu anlatmadan bir fıkra anlatmak istiyorum.Nasrettin hocanın evine hırsız giriyor.Gelen komşuları hocayı suçluyorlar.-Bu nasıl uyku,ölüm uykusundamıydın?.-Bari kapıyı,pencereyi iyi kitleseydin. vs.Hoca derki,yahu benim suçum var tamamda gidin birazda hırsızı suçlayın.Son çıkan yasalar adeta zinayı suç olmaktan çıkarttı.Tecavuz etmenin günah olduğu,taciz etmenin zinaya yaklaşmak gibi fahişelik olduğu öğretilmemekte.Kadına neden çıplaksın denilse.-Sana ne der.-Neden kırıtarak yürüdün?.neden falan yerde çalıştın dense.-Sana ne der?.-İnsanları neden tahrik ettin?,denilse.-Sana ne?.derseler.Peki şimdi tecavuza oğradın bana na ne?.Bir başörtüsünü tahammül edemeyip,binbir proğram ve eylem yapmadınızmı?.-Zinayı yasaklıyan yasanın kaldırılmasına yardımcı oldun.-Şimdi tecavuze oğradın,bana ne?.-Peki şimdi bana ne?.Kendi düşen ağlamaz.Tecavuzcunun suçu varda,tecavuza oğrayanın suçu yokmu?.Benim anan senin ananı falan yerde görmüş.Peki senin anan orada ne arıyordu?.demezlermi?.Hürriyet anlayışı bumu?.soyunmak hürriyetse,ilk insanlar daha hürdü?.orta çağda köle ve cariye satışları vardı.Bugünkü modern denilen hayatta  farkı ne?.-Farkı modern,geliştirilmiş kölelik değilmi?.Bir erkeğe bağlanmak,onunla evli kalmak,kölelikse,binler kişiden emir almak ve ona köle olmak neyin nesi?.Zolüm görmemek kaydıyla,Kocasıyla gözel anlaşarak yaşaması gereken kadın,tahammülsüzlük örneği göstererek,boşanıp,onlarca erkeğe hizmet edip,emirler almıyormu?.Fuhuş suçtur,ama tahrik etmekte suçtur.Bir dükkan sahibi,dükkanını terk etse veya kitlemese,bir önlem almasa.Hırsızı suçlamaya hakkı varmı?.Her rejimde ve her ortamda hırsızların olacağı muhakkaktır.Hırsızlık yapması onun görevi v... Devamı

BU GÜZEL ÜLKE

2008-10-29 20:36:00

Bu Güzel ÜlkeNice asırlara yurt vadedilen Çekilmiş mihnettir bu güzel ülke Bağımsız Türkiye umut edilen Biçilmiş cennettir bu güzel ülke Bayrağında yıldız hilal içinde Bembeyaz renkleri bir al içinde Dalgalandıkça hoş bir hal içinde Yükselen şöhrettir bu güzel ülke Bunca cefa,elem bunca kan niçin Bağımsız bir vatan bir toprak için Yanmış canevleri hep için için Çileli millettir bu güzel ülke Şerife bacıyla,mehmetçik ile Herkes vatan için vermiş el ele Deryaları aşmış çekilen çile Düşmana külfettir bu güzel ülke Kuru ekmeğine soğan bulduysa Aşını ıslatan bir yudum suysa Bunca yokluk ile millet olduysa Asil bir devlettir bu güzel ülke Al kanlar içinde askeri şehit Buna melekler de her daim şahit Onlar ki vatanı için mücahit Ödenmez diyettir bu güzel ülke Nicesinin her gün gözleri nemli Baba şehit ise anne matemli Hepsine sorsak der,vatan önemli Bulunmaz nimettir bu güzel ülke ENGİN NAMLI 22:51 20.02.2005 Devamı

İMAN'IN YÜCELİĞİ

2008-10-27 08:30:00

İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür...İmansız olan paslı yürek sine'de yüktür.Adam aldırma da geç git, diyemem, aldırırım.Çiğnerim, çiğnenirim, hakk'ı tutar kaldırırım.Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem.Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.Girmeden tefrika bir millete düşman giremez.Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.Ne irfandır ahlaka yükseklik, ne vicdandır;Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır.Mehmet Akif Ersoy Devamı

MÜNECAAT

2008-10-14 22:11:00

  Devamı

Vuran insan Değil,Vuran Yasadır

2008-09-15 02:39:00

VURAN İNSAN DEĞİL-şiirmsp1955 (mehmet selim polat)Vurulmuş asker,tertemiz alnından.Vuran insan değil,vuran yasadır.Karakolda,kahroluyor her tasadan.Vuran insan değil,vuran yasadır.Dandik yasalarla,hükümet olmaz.Akacak kan damarda durmaz.Karakol basarlar,kurnazmı kurnaz.Vuran insan değil,vuran yasadır.Ninenin,Dedenin,bebenin suçu ne?.Vur emri verilmez,ayrılıkçı piçine.Vurana kar kâr kalır,vurlmaz ensesine.Vuran insan değil,vuran yasadır.Vuran affedilmez,her an idam olmalı.Güçlü devlet gibi,devlet devlet olmalı.Haksız vurulanın,hesabını sormalı.Vuran insan değil,vuran yasadır.Polisin elinde ki silah,sanki oyuncak.Hiç insan olmayana,açılır mı kucak?.Öğretmen vurulmuş,şimdi ne olacak?.Vuran insan değil,vuran yasadır.Pusu kurup,kalleşçe eylem yaptılar.Arabadan indirip,yolcuları soydular.Masum insanları,öldürdüler gittiler.Vuran insan değil,vuran yasadır.Dış güçler,sinsice,pılanlarını kurdular.Ermeni,İsrail,zihniyeti,AB uşaklarıdır.Hükümet,kardeş belledi,kara kaşlıdır.Vuran insan değil,vuran yasadır.Apo saraylarda yaşıyor,olurmu?.İyice kudurdu zalimler,durur mu?.Af çıkartmış,zalimler,katillere,huu.Vuran insan değil,vuran yasadır.Ekunomi çökmüş,kimin umurunda?.Olan vatandaşa oldu,en sonunda.Eğitim fayda vermez,suçlu ortada.Vuran insan değil,vuran yasadır.Hayır gelmez,Avrupa dan,Papa dan.Paramızı çaldılar eksildi kasa dan.Banka varken,kapkaç çıktı sıradan.Vuran insan değil,vuran yasadır.Katil Ykalanmasın,serbest kalacak.Hakim ceza vermesin,savcı salacak.Kardeşimi vuran,bana kardeş olacak.!Vuran insan değil,vuran yasadır.Kürde karışmayın,Devlet kuracak.Apoyu iyi besleyin,başkan olacak.!Bunun hesabını,kimler soracak?.Vuran insan değil,vuran yasadır.Baba vurulmuş,katil cirit atıyor.Çocuğun feryadı,yürek yakıyor.Yasalara baktım ki,kan kokuyor.Vuran insan değil,vuran yasadır.Adalet Devletin muazz... Devamı

Eğitim

2008-09-14 22:49:00

Eğitim  Ne Allah'ı tanır,ne namaz kılar.  Ne Allah'dan korkar,nede utanır.  O sadece haram, parayı tanır.  Nerde akşam,orda sabah uyanır.  Haya kalmadı,her taraf rezalet.  Kumar,eroin,içki,fuhuş mel'anet.  Okullara sokuldu,işte malumat.  Din'in olmadığı yere,girer zülumat    Kısır eğitimle kaldık baş başa.  Kendi elimizle girdik ataşa.  Eğer çoğalırsa bir gün nataşa.  Bu ülke tamamen yıkılır gider.  Her gecenin var sabahı,inandım.  Günahkarım,geçte olsa uyandım.  Allahım senden budur muradım.  islamı hakim kıl,artık bunaldım.                 mehmet selim polat Devamı